Bezpečnost

b

Akce v terénu, noční akce, přesuny

(aktualizováno 2022)

Akce v terénu

  • přesně vymezit prostor, délku trvání, místo srazu, svolávací signál, podrobně vysvětlit pravidla a poučit o rizicích terénu
  • vyhýbat se rizikovému a zejména vedoucím nedostatečně známému terénu
  • vzít v úvahu charakter terénu a fyzickou připravenost účastníků, nezařazovat fyzicky náročné akce bezprostředně po hlavním jídle

Noční akce

  • noční hry pouze v bezpečném terénu (podrobně prohlédnout za světla), který děti znají a je jasně ohraničen
  • stanovit postup v případě zabloudění
  • u tras zajistit četné kontroly vedoucích
  • dbát na dodržování dostatečného odpočinku po akci
  • posoudit nebezpečí nočních her ve městě, v osídlených oblastech dodržovat noční klid

Přesuny

Pěšky

  • seznámit se směrem a cílem pochodu, dát instrukce pro případ zabloudění, čekat na opozdilce
  • dbát, aby nebyly překročeny zátěžové normy
  • při přechodu překážek (potok), padlý kmen poskytnout dětem pomoc
  • při snížené viditelnosti udržovat stálý kontakt se všemi
  • na veřejné komunikaci jako skupina zásadně po PRAVÉ krajnici (předškolní děti po LEVÉ) 
  • vozovku přecházet vždy kolmo, nejlépe po přechodu


Veřejné dopravní prostředky

  • kromě podrobně vypsaného zamýšleného spoje zjistit další spojení pro případ zmeškání
  • při větším počtu účastníků zvážit posílení kapacity spoje (přistavení dalšího vagónů), nákup místenek
  • na nástupištích nehrát pohybové hry
  • celá skupina cestuje pokud je to možné v jednom voze
  • vedoucí nastupuje a vystupuje jako poslední, kontroluje, aby nikde nezůstaly děti ani věci, další vedoucí nebo zástupce nastupuje a vystupuje první, vyhledá volné místo a pomůže zorganizovat děti
  • dodržovat přepravní řády

Koupání

  • musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti a plaveckým schopnostem
  • pouze za dohledu plnoleté osoby, která umí poskytnout záchranu tonoucímu
  • koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo intenzivním cvičení
  • do vody po skupinách o maximálně deseti dětech, které na sebe ve dvojicích navzájem dávají pozor
  • do vody nevstupovat naráz, postupně se osmělit
  • pokud se nekoná na veřejném koupališti, musí být místo prověřeno a posouzeno vedoucím
  • pro neplavce musí být zřetelně vyhrazený prostor, příp. musí mít vesty
  • koupání a potápění je zakázáno na velkých řekách do 100 m od mostů, přístavišť a přístavů, v trasách přívozů apod., dále v požárních nádržích, lomech, chovných rybnících, nádržích pro odběr pitné vody a v ochranných pásmech vodního zdroje, není-li na místě uvedeno jinak
  • velmi rizikové je koupání u jezů, v náhonech apod.

Elektrický proud, bouřka

Elektrický proud

  • zákaz manipulace dětí s elektrickými zařízeními, používání spotřebičů přiměřeně věku a zkušenostem, pouze v souladu s návodem výrobce
  • vědět, kde je v objektu umístěn hlavní vypínač (jistič)
  • nelézt na sloupy, nedotýkat se drátů (byť na zem spadlých), nepouštět draky v blízkosti elektrického vedení
  • nedotýkat se osoby zasažené el. proudem, není-li vyproštěna z elektrického obvodu - nejprve vypnout proud, ev. použít izolaci (plast, dřevo)
  • znát zásady poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
  • všechna elektrická zařízení musí být pravidelně kontrolována a evidována (zajišťuje majitel objektu)

Bouřka

  • pokud vás zastihne bouřka v přírodě, vyhnout se otevřeným pláním, vrcholům, osamělým stromům, vodním plochám, úkrytu před skalním převisem, kovovým předmětům (stanové tyče, jízdní kolo)
  • velké nebezpečí zásahu bleskem hrozí při koupání a vodních sportech
  • naopak relativně bezpečné je hledat úkryt v údolí a v lese (pozor na padající větve, stromy), vyhledat co nejnižší místo a sednout si na zem, nejlépe na izolační vrstvu (karimatka, batoh), nedržet se za ruce
  • při nutném přesunu se pohybovat pomalu, zvolna, dělat krátké kroky
  • v budově není bezpečné stát u hromosvodu a kovových vedení (ústřední topení, vodovodní trubky), je dobré uzavřít okna a dveře, případně odpojit elektrické spotřebiče

Práce s nářadím

  • práci přidělovat s ohledem na věk a schopnosti jedince, před prací poučit o správném a bezpečném zacházení s daným nástrojem
  • pracovat na určeném místě, na dostatečném prostoru, dodržovat pokyny, za přítomnosti odpovědné osoby, k dispozici lékárnička
  • používat pouze nářadí bez vad (pozor na uvolněné násady), pouze k účelu, ke kterému jsou určeny
  • nářadí podávat ostřím k zemi, po práci bezpečně uložit na určené místo
  • používat ochranné pomůcky (rukavice, ev. brýle)
  • s ostrými nástroji pracovat směrem od těla
  • štípání dřeva pouze na špalku, větve osekáváme na opačné straně kmene, než na které stojíme
  • žebřík, štafle používat vždy pouze s dozorem
  • se stroji a ručními nástroji, poháněnými elektřinou, mohou pracovat pouze poučené osoby, obvykle i tak nad 18 let. Děti do 15 let mohou pracovat pouze s elektrickou vrtačkou do příkonu 600 W a podobným nářadím za dohledu odpovědné osoby.

Práce s ohněm, požární ochrana

  • upraveno Zákonem o požární ochraně, 133/1985 Sb., vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a Lesním zákonem 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • v klubovnách a stálých budovách tábora musí být hasicí přístroj (pravidelně revidovaný)

Oheň v přírodě

  • v přírodě se smí oheň rozdělávat pouze na povolených místech (povoluje majitel pozemku, obecní úřad, orgán ochrany přírody ap.), v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, nejméně však 50 m od lesa
  • oheň se nesmí rozdělávat v ochranných pásmech elektrického vedení, vodních toků, zdrojů pitné vody a v blízkosti objektů s hořlavými a výbušnými látkamií
  • u ohně musí být vždy přítomen vedoucí nad 18 let, bez jeho účasti je možné oheň rozdělávat pouze s jeho vědomím a souhlasem, na místě k tomu určeném
  • vymezit a vyčistit prostor ohniště a obložit suchými kameny (mokré pukají – nebezpečí úrazu)
  • dávat pozor na vítr (jiskry) a podloží ohniště (rašelina, kořeny, listí mohou doutnat a způsobit požár i po několika dnech)
  • snažit se oheň rozdělávat v blízkosti vodního zdroje
  • otevřený oheň není možné nechat bez dozoru, neopouštět ohniště před dostatečným uhašením
  • netolerovat dětem hry s ohněm, zákaz sypání či lití hořlavých látek do ohně
  • oheň dokonale uhasit zalitím vodou, ohniště zahladit (pokud není stálé)

Vařiče, svíčky

  • vařiče používat rovněž 50 m od lesa, v dostatečné vzdálenosti do hořlavých předmětů (suchá tráva), na nehořlavé podložce
  • vařiče na suchý líh používat pouze venku – při zapálení suchého lihu se uvolňují jedovaté zplodiny
  • propanbutanové vařiče obsluhují pouze dospělí
  • opatrné zacházení s petrolejkami
  • svíčky nenechávat bez dozoru, umisťovat na nehořlavý podklad

Další rizika

  • pozor na opaření horkou vodou či rozpáleným olejem
  • ve stanech nepoužívat svíčky, petrolejky (velmi hořlavý materiál stanových plachet a spacáků), dobře zabezpečit ohniště v tee-pee (vbudovat zábranu proti pádu spících do ohniště)
  • rozdělávání ohně dětmi pouze pod dohledem odpovědné osoby
  • respektovat zákazy rozdělávání ohně v suchých obdobích
  • manipulovat se zábavnou pyrotechnikou mohou pouze dospělí

V případě požáru

  • zákonem je stanovena povinnost účastnit se likvidace požáru, povinnost znát způsob vyhlášení požárního poplachu v místě a ohlašovací povinnost (každý požár jakéhokoliv rozsahu musí být nahlášen požárnímu inspektorátu)
  • snažit se oheň uhasit nebo alespoň zabránit jeho šíření
  • provést nutná opatření pro rolex replicas záchranu ohrožených osob
  • neodkladně ohlásit zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112
  • zabezpečit uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie

Právní předpisy

Zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů:

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví – hygienické předpisy, zejména §7 až 14

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Závazné předpisy upravující konkrétní činnosti

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a na něj navazující vyhlášky
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na něj navazující vyhlášky (zejména Vyhláška č. 249/2015 Sb.), 
  • Zákon č. 289/1995 Sb., Lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů


Speciální jednotná obecně závazná právní úprava bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže v současné době v ČR neexistuje. Z pracovněprávních předpisů se většina na dobrovolnickou činnost s dětmi a mládeží nevztahuje, ale při posuzování k nim může být přihlíženo:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a související předpisy
  • Zákon č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a navazující předpisy
  • Zákon č. 174/1968, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky ČÚBP a MPSV

Publikace

Všem zájemcům o podrobné informace z oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží doporučujeme publikaci, kterou pravidelně vydávají Mladí ochránci přírody:

  • KUTÝ,J; STIBRALOVÁ. J.: Bezpečně s dětmi a mládeží. 

 

 

Víte že...?

Víte že...?

První tábor uspořádal v r. 1907 Robert Baden-Powell, spolupracovník YMCA Birkenhead v Británii na ostrově Browsea. Následně byla v lednu 1908 založena v Ymce Birkenhead první skautská skupina na světě. (Cedulka na budově YMCA Birkenhead.)  (Více...)