Hygiena

h

POVINNOSTI POŘADATELE TÁBORA

(aktualizováno 2022)

 Zotavovací akce (tábor) - podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je to organizovaný pobyt nejméně 30 dětí do 15 let na dobu delší než 5 dny, jehož účelem je posílit zdraví dětí a zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popř. i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Pořadatel tábora je povinen zajistit:

  • vhodné umístění tábora
  • zásobování vodou
  • odstraňování odpadů a splaškových vod
  • prostory a zařízení dle hygienických požadavků (kuchyň, sociální zařízení, ošetřovna atp.)
  • vhodné ubytování
  • vhodné stravování
  • režim dne
  • zdravotní zabezpečení tábora
  • splnění podmínek účasti dětí
  • splnění podmínek účasti pracovníků
  • instruktáž všech pracovníků tábora s výjimkou zdravotníka o hygienických požadavcích, o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví
  • ohlášení tábora orgánu ochrany veřejného zdraví

Pořadatelé ostatních akcí, kterých se účastní méně než 30 dětí nebo jde o pobyt kratší než 5 dnů jsou povinni zajistit:

  • hygienicky nezávadný stav zařízení
  • zásobování vodou
  • splnění podmínek účasti pracovníků

Ohlašovací povinnost

Pořadatel tábora je povinen jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví

  • termín a místo konání tábora
  • počet dětí zúčastněných na táboře
  • způsob zajištění pitnou vodou
  • způsob zajištění stravování dětí

V případě, že není zdrojem pitné vody veřejný vodovod, musí být součástí ohlášení protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Protokol nesmí být starší než 3 měsíce.

Pořadatel posílá ohlášení akce územnímu pracovišti Krajské hygienické stanice příslušnému podle místa pořádání tábora.
V případě putovního tábora se ohlášení posílá územnímu pracovišti KHS příslušnému podle místa počátku putovního tábora.
V případě tábora v zahraničí nemá pořadatel ohlašovací povinnost.

Adresy hygienických stanic naleznete na www.mzcr.cz.

Podmínky účasti dětí na táboře

Dítě je zdravotně způsobilé a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zdravotní způsobilost posuzuje registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. Lékař vydává Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. Tento posudek předá zákonný zástupce dítěte pořadateli tábora nejpozději při nástupu dítěte do tábora. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Posudek může být využit i na další akce, proto jej po skončení akce vraťte zákonnému zástupci dítěte!

Dítě nejeví známky akutního onemocnění (horečka, průjem atp.). Viz Nástupní list dítěte.

Dítě nepřišlo v posledních 14 dnech před odjezdem na tábor do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo osobou podezřelou z nákazy a dítěti není nařízeno karanténní opatření. Viz Nástupní list dítěte.

Nástupní list dítěte

Nástupní list dítěte je možnou formou písemného prohlášení zákonných zástupců, které vyžaduje zákon 258/2000 Sb. jako podmínku nástupu dítěte na tábor. Toto písemné prohlášení, které nesmí být starší než jeden den, předá zákonný zástupce dítěte pořadateli tábora při nástupu dítěte do tábora.

Podmínky účasti pracovníků tábora

Fyzické osoby činné na táboře musejí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Tato podmínka se týká nejen vedoucích tábora ale např. i kuchařů, zásobovače a dalších pracovníků, pokud při své práci na táboře pracují samostatně s dětmi (služba dětí v kuchyni, pomoc dětí při zásobování tábora potravinami atp.).
Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
Posudek o zdravotní způsobilosti předají pracovníci pořadateli tábora. Tento posudek má platnost dva roky a může být využit i pro jiné akce. Proto jej po skončení akce vraťte pracovníkovi!
Posudek nemusí předkládat pedagogičtí a zdravotničtí pracovníci.

Doporučujeme (přestože to zákon nenařizuje), aby všichni pracovníci tábora předložili také písemné prohlášení, že:

  • nejeví známky akutního onemocnění (horečka, průjem atp.)
  • nepřišli v posledních 14 dnech před odjezdem na tábor do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo osobou podezřelou z nákazy a není jim nařízeno karanténní opatření

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a tzv. prohlášení o bezinfekčnosti je možné sloučit do Nástupního listu pracovníka. Prohlášení, má-li být průkazné, nesmí být starší než jeden den.

Doporučujeme, aby tzv.  prohlášení bezinfekčnosti předložili všechny fyzické osoby, které tábor navštíví v jeho průběhu (návštěvy rodičů, lektoři, kontroly státní správy). Prakticky je to možné provést např. návštěvní knihou, v níž je na každém listu vytištěno prohlášení o bezinfekčnosti a do níž se návštěvníci podepíší a uvedou identifikačních údaje např. jméno a číslo OP.

Fyzické osoby činné při stravování (zejména kuchaři a zásobovač, přichází-li do styku s nebalenými potravinami či nebalenou pitnou vodou při její přepravě) musí splňovat  zvláštní podmínky.

ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ TÁBORA

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – platné znění všech dále uvedených právních předpisů lze nalézt na www.portal.gov.cz nebo www.zakonyprolidi.cz.

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů – platné znění všech dále uvedených právních předpisů lze nalézt na www.portal.gov.cz nebo www.zakonyprolidi.cz.

Pořádající osoba je povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci (s výjimkou zdravotníka) o hygienických požadavcích na tyto akce, o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví vč. základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily (§ 11 odst.2 zákona č.258/2000 Sb.)

Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví dle § 8, odst.3 a 4 zák. č.258/2000 Sb. následující:

  • Termín a místo konání akce
  • Počet dětí zúčastněných na zotavovací akci
  • Způsob zabezpečení pitnou vodou
  • Způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce

V případě, že voda není zajištěna prostřednictvím provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu, předloží provozovatel protokol o vyšetření vody v rozsahu tzv. kráceného rozboru. Tento protokol nesmí být starší než 3 měsíce

Rozsah kráceného rozboru dle Přílohy č.5 vyhl.č.252/2004 Sb.

Pořadatel tábora je povinen zajistit účast zdravotníka na táboře. Pořadatel tábora je povinen zajistit vybavení táborové lékárničky (minimální rozsah vybavení lékárničky je stanoven v Příloze č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů).

ZDRAVOTNÍK TÁBORA

Jeho účast na táboře je povinná. Musí být dosažitelný 24 hodin denně po celou dobu konání tábora. (§11 odst. 1, písm. b) zák. č. 258/2000 Sb.)

Za způsobilou se pro účely zákona 258/2000 Sb. považuje fyzická osoba:

 • která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta,
 • fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci,
 • a student oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku.

Povinnosti zdravotníka tábora:

  • zajistit základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání tábora (od převzetí dětí od rodičů do jejich předání rodičům)
  • kontrolovat dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy
  • kontrolovat dodržování zásad osobní hygieny osobami činnými při stravování, kontrolovat zdravotní stav osob činných při stravování včetně dětí, které se podílejí na přípravě stravy
  • kontrolovat, zda všichni účastníci i pracovníci tábora splňují podmínky stanovené zákonem 258/2000 Sb.:
  • posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vydává registrující poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, tento posudek má platnost dva roky od data vystavení (od 2018)
  • "prohlášení o tzv. „bezinfekčnosti" dítěte potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte a toto prohlášení nesmí být starší než jeden den (dítě nejeví známky infekčního onemocnění, ani v uplynulých 14 dnech před odjezdem nepřišlo do styku s infekčním onemocněním, ani mu nebyla nařízena karanténa)
  • zdravotní způsobilost pracovníků tábora vykonávajících dozor vč. zdravotníka. Posudek vydává registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství a má platnost 2 roky (od 2015). Netýká se pedagogických a zdravotnických pracovníků vysílající organizace (§ 10 odst. 1,2 zákona 258/2000 Sb.)
  • splnění zvláštních předpisů u osob činných při stravování – povinnost pro osoby starší 15 let, aby měly zdravotní průkaz, byla zrušena k 1. 7. 2023
  • účastnit se sestavování jídelníčku
  • účastnit se sestavování režimu dne
  • kontrolovat vybavení lékárničky dle seznamu uvedenému v Příloze č. 4 vyhlášky č. 106/2001 Sb.
  • provést výpisy z posudků zdravotní způsobilosti dětí a zdravotní způsobilosti pracovníků tábora vykonávajících dozor a zdravotníka (ve výpisu uvede vždy jméno osoby, závěr posudku a záznam o tom, které zdravotnické zařízení posudek vydalo)
  • vedení zdravotnického deníku a seznamu všech účastníků tábora, prohlášení zákonného zástupce o tzv. „bezinfekčnosti", výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti všech účastníků je nutné uchovat ještě 6 měsíců po skončení akce (§ 11, odst.1, písm.f zákona č. 258/2000 Sb.)
  • informovat osoby, které mají dítě v péči o zdravotních potížích, které dítě v průběhu tábora prodělalo a o případném kontaktu s infekcí (patří sem i informace o případném přisátí klíštěte); doporučujeme použít připravený formulář o těchto potížích při vracení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení akce jednak zákonným zástupcům dětí a dalším fyzickým osobám, které byly činné při zotavovací akci (§ 11, odst.1, písm.c) zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Většinu výše uvedených povinností ukládá zákon pořadateli tábora. Zdravotník je však z titulu své funkce přirozeným nositelem těchto povinností.

OŠETŘOVNA

Ve stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech vybavených umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a s možností vytápění a používání teplé vody. Izolace musí mít svůj vlastní záchod s možností mytí rukou v tekoucí vodě.

Izolace ani ošetřovna nesmějí být vybaveny patrovými lůžky ani nesmějí být použity k jiným účelům. Na 30 dětí se zřizuje jedno lůžko.

Jde-li o zotavovací akce pořádané ve stanech, lze ošetřovnu a izolaci umístit ve vyčleněných stanech.

Léky a zdravotnická dokumentace musí být zajištěny tak, aby k nim neměly přístup děti ani jiné nepovolané osoby.

Ošetřovnu je nezbytné vybavit přípravkem pro dezinfekci rukou na bazi alkoholu. Stačí i kapesní balení např. Sterillium (100 ml) , Spitaderm, Septoderm apod. Nedoporučují se gely a dezinfekční ubrousky, nejsou dostatečně účinné. V případě výskytu průjmů, ať již bakteriálních nebo virových je mytí rukou vodou a mýdlem nedostatečné.

UMÍSTĚNÍ TÁBOŘIŠTĚ

Zotavovací akce se umísťují mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity 1) nebo překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor2). Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce (viz §30, odst.3, zákona o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb.)

K pozemku, na kterém je umístěna zotavovací akce, musí vést přístupová cesta ( to tedy platí i pro putovní zotavovací akce).

1) Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

2) § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

UBYTOVÁNÍ A ÚKLID

Zotavovací akce se pořádají ve stavbách nebo ve stanech.

Ubytování dětí se zajišťuje odděleně podle pohlaví s výjimkou případů, kdy se společným ubytováním vysloví souhlas zákonný zástupce dítěte. Osoby činné při zotavovací akci jako dozor se ubytují odděleně v blízkosti dětí. Zdravotník se ubytuje v bezprostřední blízkosti ošetřovny s izolací.

Prostory ve stavbách musí být suché, s přirozeným větráním a osvětlením; plocha na jedno ubytované dítě musí být nejméně 2,5 m.

Ve stavbách i stanech musí počet ubytovaných dětí odpovídat podmínce zachování prostoru pro uložení osobních věcí a možnosti pohybu mezi jednotlivými lůžky.

Stany určené pro ubytování dětí musí mít pevnou nepromokavou stanovou plachtu. Prostor pro spaní musí být izolován od země proti vlhku a chladu. Prostor pro uložení osobních věcí musí být izolován od země proti vlhku. Dříve vyžadovaná neprodyšná igelitová plachta však není pro vytvoření izolace vhodná. Za několik dní se pod ní začne tvořit plíseň. Nejvhodnější je pevné vyvýšené lůžko, pod nímž může volně proudit vzduch. Na lůžko se potom položí pěnová popř. nafukovací izolační podložka. Tzv. alumatka může sloužit pouze pro nouzové přespání. Stany postavené na jednom místě déle než 21 dní, musí mít podlážku po celé ploše stanu.

Ve stavbách, kde se pořádají zimní zotavovací akce, musí být zajištěny mikroklimatické podmínky odpovídající požadavkům na pobytové místnosti, teplá voda pro osobní hygienu a dále prostory pro sušení oděvů a obuvi a ukládání sportovních potřeb.

Patrová lůžka lze použít pro děti od 7 let věku. Horní lůžko musí být bezpečně přístupné a vybavené zábranou proti pádu a nepropustnou podložkou pod matrací.

Výměna ložního prádla musí být provedena vždy před použitím lůžka jiným dítětem, dále po znečištění a po odchodu dítěte z důvodu nemoci. Manipulace s ložním prádlem při výskytu infekčního onemocnění může provádět pouze zdravotník. Při použití lůžek s opakovaně užívanou matrací nebo slamníkem, musí být lůžko vybaveno vyměnitelným povlakem nebo čistou textilií pokrývající celou plochu lůžka.

Čisté ložní prádlo musí být skladováno tak, aby nedošlo k jeho znečištění. Použité ložní prádlo, které musí být uloženo vždy odděleně od čistého, musí být skladováno v ochranných úložných nebo transportních obalech

V průběhu zotavovací akce musí být prováděn denní úklid všech prostor sloužících zotavovací akci. Denního úklidu se mohou účastnit i děti pod vedením osob činných při zotavovací akci. Děti však nesmějí provádět úklid záchodů (týká se osob do 15 let věku).

Před zahájením zotavovací akce, mezi jejími jednotlivými běhy a po ukončení zotavovací akce musí být proveden úklid a úprava všech prostor sloužících zotavovací akci.

Hygienická a sanitární zařízení, zejména záchody, musíme udržovat v čistotě a provozu schopném stavu včetně jejich vybavení. WC prkýnka a bezprostřední plochy okolo (klika apod.) je vhodné 1x denně dezinfikovat běžným dezinfekčním prostředkem na bazi chlorového přípravku např. SAVO. Tyto přípravky musí být uloženy odděleně a zabezpečeny před dětmi.

Musíme označit či barevně odlišit pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu a ukládat je odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení přicházejících do přímého styku s potravinami a pokrmy. Lze využít barevných úklidových textilií, které lze koupit např. červená (pozor nebezpečí) k úklidu sanitárního zařízení a WC, modrá ostatní provozní prostory a zelená úklid prostor spojených se stravováním a ev. žlutá k úklidu izolace.

STRAVOVÁNÍ

Vybavení kuchyně (= prostory pro přípravu pokrmů)

Hygienické požadavky na provozovny stravovacích služeb (kuchyně) jsou stanoveny vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Prostory pro stravování, s výjimkou ohniště, musí být vždy zastřešené a zabezpečené před nepříznivými zevními vlivy; musí zahrnovat alespoň:

  • prostory pro přípravu pokrmů
  • prostory pro konzumaci pokrmů
  • prostory pro mytí nádobí
  • a prostory pro skladování potravin.

Kuchyně – prostory pro přípravu pokrmů

V prostoru přípravy pokrmů nesmí docházet ke křížení současně prováděných čistých a nečistých činností nebo postupů a úkonů, které se mohou vzájemně negativně ovlivňovat.

Pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být z materiálu vhodného pro styk s potravinami (Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů). Pracovní plochy, kterými mohou být i desky z materiálu vhodného pro styk s potravinami, musí být označeny podle druhu zpracovávaných potravin (syrové maso a vejce, syrová zelenina, uvařený pokrm atp.) a odděleny tak, aby na všech stupních výroby, zpracování a distribuce byly potraviny a pokrmy chráněny před kontaminací, která by mohla způsobit, že by potraviny nebo pokrmy byly zdravotně závadné (Např. aby se uvařené knedlíky nekrájely na ploše, která předtím sloužila k porcování syrového masa)

Skladování potravin

Potraviny musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo zvláštním právním předpisem. Skladované potraviny nebo pokrmy se nesmějí ovlivňovat navzájem a nesmějí být negativně ovlivňovány zevními vlivy.

Před rokem 2011 byly během zotavovací akce vyhláškou zakázány (Příloha 1) následující potraviny (nesměly být podávány a ani nesměly být používány k přípravě pokrmů);pro orientaci pořadatelů lze využít toto podrobnější znění i nadále:

mléko a mléčné výrobky z mlékárensky neošetřeného mléka (mimo tržní síť),tepelně neopracovanou smetanu a výrobky z ní, zmrzlinu vlastní výroby a zmrzlinu porcovanou ze skupinového balení, výrobky z tepelně neopracovaného masa (například métzský salám), tepelně neopracovaná vejce a výrobky z nich (například krémy), nedostatečně tepelně opracovaná vejce (například volská oka, vejce vařená naměkko) a pokrmy z nich,majonézu vlastní výroby a výrobky z ní (například tatarské omáčky, saláty s majonézou).

V současně platném znění vyhlášky č. 106/2001 Sb. došlo ke zobecnění požadavků. Příloha č. 1 nyní zní:

Podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů:

1. Na zotavovacích akcích nelze podávat ani používat potraviny nebo pokrmy, které mohou být zdravotně závadné.

2. Technologie výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu musí být v souladu se správnou výrobní praxí.

3. Potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce nebo požadavků zvláštního právního předpisu (Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány (například zmrazená zelenina, maso) nebo ihned vydány ke konzumaci.

Nicméně je třeba nadále se vyhýbat dříve jmenovaným potravinám, aby byly dodrženy požadované podmínky.

Mytí nádobí

Zařízení, pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být pravidelně důkladně očištěny, ve výjimečných případech dezinfikovány. Mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni musí být zajištěno teplou vodou. Čištění se musí provádět tak často, aby se vyloučilo riziko kontaminace potravin nebo pokrmů. Musí být zajištěny odpovídající podmínky pro mytí potravin, nádobí a rukou osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné. Mytí kuchyňského a jídelního nádobí musí být odděleno.

Dezinfekce ploch, případně ošetření nádobí dezinfekcí se provádí jen ve výjimečných případech, maximálně před zahájením akce, pokud bylo tábořiště před sezónou nepoužívané, ev. v případě výskytu infekčního onemocnění.

Zásady provozní hygieny

V průběhu přípravy stravy musíme průběžně odstraňovat organický i anorganický odpad z kuchyně i skladu.

Náčiní, nádobí, pracovní plochy, zařízení a ostatní vybavení, přepravní obaly a rozvozní prostředky musíme udržovat v čistotě a v takovém stavu, aby nedocházelo k ohrožování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.

Musíme průběžně provádět úklid všech pracovišť a prostor za použití mycích, popřípadě dezinfekčních prostředků podle povahy technologického procesu a zpracovávaných potravin a návodu výrobce.

Při úklidu pracovních a skladovacích ploch musíme dbát na to, aby nedošlo ke kontaminaci potravin čisticími a dezinfekčními prostředky. Musíme používat mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, které jsou určeny pro potravinářství.

V provozovnách je nutné preventivně zamezit výskytu hmyzu (sítě do oken, dveří, mucholapky) a hlodavců (pastičky na myši a hraboše) a včas průběžně provádět běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

Musíme označit či barevně odlišit pomůcky a prostředky určené k hrubému úklidu a ukládat je odděleně od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení přicházejících do přímého styku s potravinami a pokrmy.

Čisticí prostředky a přípravky pro provádění běžné ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace musíme ukládat odděleně v originálních obalech s příslušným značením. Nesmíme používat nádoby a obaly určené pro potraviny k úschově čisticích a dezinfekčních přípravků. Nejlepší je však náhradní obaly nepoužívat vůbec, je to v rozporu s předpisy o skladování a označování chemických látek.

Potraviny, které nesouvisejí s výkonem pracovní činnosti v provozovně (vlastní potraviny pro osobní účely pracovníků) nesmíme přechovávat v provozovně ani v jejích skladovacích prostorech. Platí to i pro potraviny určené pro jiné zařízení stravovacích služeb a pro potraviny, které je nutné uchovávat v chladničce. V tomto případě musíme potraviny uchovávat v chladničce, která je mimo provozní části (např. v šatně pracovníků či v kanceláři).

Do zázemí provozovny a do výrobny nesmí vstupovat nepovolané osoby a žádná zvířata. Do konzumační části provozovny (jídelny) může vstoupit vodicí pes doprovázející nevidomou osobu a pes speciálně vycvičený pro doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením. Vstup ostatních zvířat do jídelny je možný jen se souhlasem provozovatele.

Osobní věci, občanské oděvy a obuv je možné odkládat pouze v šatně nebo ve vyčleněném prostoru.

V místnostech, kde se skladují, vyrábějí, připravují a vydávají potraviny a produkty a myje nádobí je zakázáno kouřit.

Příprava stravy

Pro děti musí být denně zajištěno pět jídel - snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Při výdeji stravy lze sloučit výdej snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou. Součástí snídaně musí být teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé. Strava podávaná dětem musí odpovídat věku a fyzické zátěži. Na sestavování jídelníčku se podílí zdravotník.

Nápoje musí být pro účastníky tábora k dispozici po celý den. Nápoje se uchovávají v krytých nádobách s výpustným kohoutem nebo se rozlévají přímo z originálních balení.

Děti se mohou podílet na přípravě stravy jen před jejím tepelným zpracováním a při pomocných pracích. Na zotavovací akci do padesáti účastníků se mohou děti podílet na celé přípravě stravy a jejím výdeji, jsou-li pod dozorem osoby činné při stravování (§7, odst.7 vyhl.č.106/2001 Sb. v platném znění).

Zdravotní stav dětí, které se podílejí na přípravě stravy, musí být posouzen zdravotníkem.

I pokud je stravování zajištěno prostřednictvím provozoven stravovacích služeb, musí být zajištěno splnění obecných požadavků stravování na zotavovacích akcích pro děti (5 jídel denně, jedno hlavní jídlo teplé, pitný režim, skladování potravin a zákaz resp. podmíněné používání některých potravin).

Na stanových táborech, kde nelze v plné míře dodržet požadavky na výrobu a skladování pokrmů, musí být dodrženy tyto hygienické požadavky:

Teplé a studené pokrmy musí být zpracovány ze zdravotně nezávadných potravin a musí být zkonzumovány bezprostředně po dohotovení, k přípravě pokrmů (včetně nápojů) z instantních přípravků smí být použita jen pitná voda ze zdroje pro veřejné zásobování nebo voda balená, potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce nebo hygienických požadavků musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány (například zmrazená zelenina, maso) nebo ihned vydány ke konzumaci.

OSOBNÍ HYGIENA A SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

Vedoucí tábora průběžně kontrolují oblečení, obuv a lůžkoviny resp. spací pytle dětí, aby neprovlhaly a chránily děti před prochladnutím.

Vedoucí tábora průběžně kontrolují, zda děti dodržují osobní hygienu. Představuje to zejména kontrolu:

  • mytí rukou po použití záchodu a před jídlem
  • mytí před spaním
  • pravidelné čištění zubů nejméně ráno a večer
  • koupání nebo osprchování nejméně jednou týdně v teplé vodě (§ 3, odst.4, vyhl.), lze zajistit i návštěvou lázní v blízkosti tábora
  • výměnu spodního prádla a ponožek
  • nošení suchého oblečení a obuv
  • větrání lůžkovin
  • hygienického uložení osobních věcí
  • zda si děti neukládají ve stanech a v osobních zavazadlech jídlo, které snadno podléhá zkáze
  • dostatečné mytí osobního jídelního nádobí před jídlem a po jídle

Umývárny

Ve stavbách užívají děti umývárny odděleně podle pohlaví. Na 5 dětí musí být v umývárně jedno umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem nebo jeden výtokový kohout s odvodem použité vody mimo místo osobní očisty (např. v případě mycích žlabů).

Na 30 dětí musí být v umývárně nejméně jedna sprchová růžice. Sprchy užívají děti odděleně podle pohlaví a musí být zajištěna intimita. Na všech zotavovacích akcích musí být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden.

Záchody

Záchody se zřizují v počtu 1 záchod na 15 dětí. Záchody užívají děti odděleně podle pohlaví a musí být zajištěna intimita. V blízkosti záchodů musí být možnost mytí rukou v tekoucí vodě.

V případě, že je požadavek tekoucí vody zajištěn nádobou s kohoutkem, je zapotřebí tuto nádobu v pravidelných intervalech vymýt a doplnit čistou vodou. Nádoby s pitnou vodou musí být zhotoveny z materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou.

Záchody (zejména záchodové prkénko a další plochy, kterých se děti přirozeně dotýkají) se musí každý den otřít mokrým hadrem namočeným v dezinfekčním roztoku. Dezinfikujeme 1x denně běžným dezinfekčním prostředkem na bázi chlorového přípravku - např. SAVO. Doporučit lze také např. Desprej, je to velmi účinný a přitom zdravotně nezávadný dezinfekční prostředek na bazi alkoholu. Tyto přípravky musí být uloženy odděleně a zabezpečeny před dětmi.

Dezinfekční roztok se musí na omytých plochách nechat zaschnout. Teprve potom je dezinfekce dostatečná.

Suché záchody se musí denně zasypávat zeminou nebo jiným přírodním sypkým materiálem. Záchody se v žádném případě nesmí zasypávat ani zalívat dezinfekčním roztokem. Zničily by se tak bakterie, které přirozeně rozkládají exkrementy. Před opuštěním tábořiště se suché záchody zasypou zeminou a označí. To neplatí, jsou-li záchody umístěny na jímce. Na suchých záchodech ošetřujeme dezinfekcí také záchodové prkénko, v ostatních případech nelze dezinfekci použít.

Koupání v přírodě

Koupání dětí v přírodě nebo v bazénu musí být přizpůsobeno počasí, fyzické zdatnosti dětí a jejich plaveckým schopnostem.

Děti se mohou koupat jen za dohledu vedoucího, který je schopen poskytnout záchranu tonoucímu. Koupat se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení či náročném pochodu.

Odstraňování odpadu

S odpady je možno nakládat a zacházet jen za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. Nakládání s odpady řeší zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Pevné odpady musí být ukládány do uzavíratelných nádob, které lze snadno čistit a dezinfikovat, nebo do jednorázových plastových obalů.

Odpady se skladují mimo prostory, kde se manipuluje s potravinami.

Nakládání s odpadními vodami a látkami škodlivými vodám upravuje zákon č. 138/1973 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů. Podle Zákona o odpadech č. 125/1997 Sb. by měl provozovatel doložit, jak zajistí likvidaci odpadů.

OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ, REŽIM DNE

Pořadatel tábora je povinen stanovit pro účastníky tábora režim dne, který odpovídá věku a zdravotnímu stavu dětí. V režimu dne musí pevně vymezit dobu pro spánek, osobní hygienu a stravování.

Při sestavování režimu dne musí pořadatel tábora zohlednit několik pravidel:

Doba vymezená pro spánek musí být nejméně 9 hodin pro děti do 10 let včetně a 8 hodin pro děti starší. Fyzická a psychická zátěž dětí musí být přiměřená jejich věku, schopnostem a možnostem. Při soustavné fyzické zátěži dětí první dva dny tábora, musí být třetí den odpočinkový. Při putovních táborech se dny odpočinku stanoví s přihlédnutím k tělesné zdatnosti a aktuálnímu zdravotnímu stavu dětí. Přesuny na putovních táborech se mohou konat pouze za denního světla. Koupat ve volné přírodě nebo v bazénu se děti smějí nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvičení či náročném pochodu. Při zimních zotavovacích akcích nesmí výcvik nebo jiná soustavná fyzická zátěž dětí přesáhnout 6 hodin denně.

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A PITNOU VODOU

Pokud se týká zásobování vodou, tak v § 8, odst.2 zákona č.258/2000 Sb. se hovoří obecně o zásobování vodou

Hned v dalším odst. 3, písm.c) se pořadateli ukládá povinnost zabezpečit akci pitnou vodou (z vodovodu pro veřejnou potřebu – tam nemusím nic dokladovat, za kvalitu vody odpovídá provozovatel, studna – krácený rozbor – viz 3 měsíce před zahájením, případně dovoz pitné vody v nádobách z materiálů vhodných pro styk s pitnou vodou)

Další podrobnosti týkající se zásobování vodou jsou ve vyhlášce č.106/2001 Sb.

§ 3, odst. 4 – 1 umyvadlo na 5 dětí s tekoucí vodou (není řečeno, že musí být pitná), dtto odst. 5 – mytí rukou na WC v tekoucí vodě (opět není řečeno, že v pitné), odst.6 – WC při izolaci musí být vybaveno tekoucí vodou, pozor ale na vlastní izolaci, ošetřovně již musí být tekoucí pitná voda – viz dále.

ALE podle § 5, odst. 1 musí být dostatek pitné vody (a zde je explicitně uvedeno „Pitné vody"):

k pití, čištění zubů, vaření, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, osobní hygieně osob, které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné (tj. osazenstvo kuchyně, případně účastníci) a na ošetřovně a izolaci. Čili jsou legislativně ošetřeny situace, kde musí být nezbytně pitná voda. Nikde není řečeno, že k běžnému mytí ostatních účastníků tábora by musela být pitná voda. Pouze 1x za týden musí být dětem umožněno osprchovat se nebo vykoupat v teplé vodě.

Orientačně k posouzení kvality vody na mytí lze využít vyhl.č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště..., kde v části II. § 3 jsou uvedeny požadavky na povrchové vody ke koupání a v Příloze č.1 potom mikrobiologické ukazatele jakosti vody přírodních koupališť, kde z mikrobiologických ukazatelů se požaduje stanovení střevních enterokoků a E. coli. V Příloze č. 4 lze nalézt ukazatele limitních hodnot sinic. Je zřejmé, že při vizuální kontaminaci vody sinicemi tuto nepotřebuji vyšetřovat a automaticky považuji za závadnou.

Příloha – Rozsah kráceného rozboru pitné vody

Příloha č. 5, vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Minimální rozsah rozborů vzorků pitné vody

1. Krácený rozbor

Účelem krácených rozborů je získávat pravidelné informace o stabilitě vodního zdroje a účinnosti úpravy vody, zvláště dezinfekce (pokud je prováděna), mikrobiologické jakosti a organoleptických vlastnostech vody, a to za účelem zjištění, zda jsou dodržovány limitní hodnoty stanovené touto vyhláškou nebo orgánem ochrany veřejného zdraví na základě zákona.

Krácený rozbor sestává minimálně z následujících ukazatelů:

č. ukazatel vysvětlivky:

1. Escherichia coli (stanovuje se pouze u pitných vod upravovaných přímo z vod povrchových nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami)

2. koliformní bakterie (stanovuje se pouze u balené pitné vody)

3. Clostridium perfringens 1 (stanovuje se v případě, je-li zdrojem povrchová voda. Je-li zdrojem podzemní voda, stanovuje se pouze v případě ovlivnění podzemního zdroje povrchovou vodou a indikace pomnožování organismů v síti)

4. počty kolonií při 22 st. C (stanovuje se pouze při použití vločkovacího činidla na bázi hliníku)

5. počet kolonií při 36 st. C (stanovuje se pouze v případě použití prostředků obsahujících chlor. V případě využití vázaného aktivního chloru (např. ve formě chloraminů) pro dezinfekci, se stanovuje celkový aktivní chlor. Při použití jiného chemického dezinfekčního prostředku se stanoví zbytkové množství příslušné aktivní látky)

6. Pseudomonas aeruginosa 2 (stanovuje se pouze v případě, kdy je mangan z vody při úpravě odstraňován)

7. mikroskopický obraz - abioseston 3

8. mikroskopický obraz - počet organismů 3

9. mikroskopický obraz - živé organismy 3

10. amonné ionty

11. barva

12. dusičnany

13. dusitany

14. hliník 4

15. chlor volný 5

16 chemická spotřeba kyslíku - manganistanem (nebo celkový organický uhlík)

17. chuť

18 konduktivita

19. mangan 6

20. pach

21. pH

22. zákal

23. železo

 

Víte že...?

Víte že...?

Tradici vánočních stromů na náměstích u nás zavedla YMCA? Poprvé byl vánoční strom postaven Ymkou v Olomouci v r. 1921. Šlo o formu sociální pomoci nemajetným občanům. Ti bohatší pod něj nosili dárky a YMCA pak zajišťovala jejich distribuci potřebným.  (Více...)