Pracovníci

p

Pracovníci na táboře

(aktualizováno 2022)

Vedení tábora obvykle tvoří hlavní vedoucí tábora, zástupce hlavního vedoucího tábora, hospodář a zdravotník. V žádném táboře nesmí být méně než dvě osoby starší 18 let. Funkce které zastávají, mohou být v souladu s obecně platnými předpisy kumulovány, přičemž funkce hlavního vedoucího tábora je neslučitelná s funkcí zdravotníka. Podle potřeby mohou být provozovatelem jmenováni další vedoucí a pracovníci.

Na táboře se můžeme setkat hlavně s těmito funkcemi:

  • Hlavní vedoucí tábora
  • Zástupce hlavního vedoucího
  • Hospodář
  • Zdravotník
  • Vedoucí kuchyně
  • Vedoucí
  • Praktikant
  • Zásobovač

Pro zajištění tábora vzhledem k velikosti tábora, věku a specifickým potřebám účastníků a charakteru programu mohou být v táboře i jiní pracovníci (např. programoví vedoucí, sportovní vedoucí, duchovní vedoucí, ošetřovatelé, osobní asistenti, pomocní kuchaři, atp.).

Táborová vrba

Na našich táborech se osvědčilo zavést funkci tzv. táborové vrby. Jedná se o jakéhosi "táborového psychologa". Úkolem tohoto člověka je sledovat atmosféru na táboře a v zárodku vyhledávat možné problémy v mezilidských vztazích, špatný psychický stav účastníků tábora způsobený např. odloučením od blízkých osob (rodičů, partnera) nebo únavou a další skutečnosti, které mají vliv na osobní pohodu všech účastníků i pracovníků tábora. Podmínkou je, aby tento člověk byl empatický a diskrétní, aby byl schopen získat důvěru a aby měl dostatek znalostí, schopností a zkušeností, potřebných ke zvládnutí a vyřešení problémů, před které bude postaven při plnění své náročné role. Z principu to nemůže být hlavní vedoucí, který může být často nucen přijímat a prosazovat nepopulární rozhodnutí, která mohou důvěru v něj narušit. Táborová vrba musí být vždy připravena vyslechnout člověka v tísni a vhodným způsobem pomoci.

Práva a povinnosti pracovníků tábora

Práva a povinnosti pracovníků tábora vyhlašuje provozovatel tábora v souladu s obecnými právními normami, a interními předpisy pořádající organizace. Tato pravidla zpracuje do táborového denního řádu, s nímž musí být všichni pracovníci včas a vhodnou formou seznámeni. Hrubé nebo opakující se porušení těchto pravidel může vést k vyloučení z tábora.

Všichni vedoucí a pracovníci v táboře mají právo na vytvoření podmínek k řádnému výkonu své práce na táboře. Mají právo na pomoc od vedení tábora v otázkách, které přesahují jejich pracovní úkoly. Mají také právo se vyjadřovat k chodu tábora a přispívat k řešení výchovných problémů.

Všichni vedoucí a pracovníci v táboře mají tyto povinnosti:

  • dodržovat hygienické a zdravotní předpisy, táborový řád a denní řád v táboře,
  • řídit se příkazy vedení tábora i v plnění mimořádných úkolů, které vyplynou z potřeby,
  • dodržovat výchovné zásady ve vztahu k dětem a dobré vztahy se všemi vedoucími v táboře,
  • odevzdat při nástupu do tábora doklady o zdravotní způsobilosti (od roku 2015 má toto potvrzení od lékaře platnost dva roky),
  • být příkladem v chování i jednání,
  • dodržovat zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v době konání tábora při kontaktu s dětmi,
  • být v době konání tábora 24 hod. denně připraven řešit mimořádné situace,
  • dbát na bezpečnost a zdraví u sebe i u svěřených dětí,
  • nevzdalovat se z tábora a nepřijímat v táboře soukromé návštěvy bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora,
  • účastnit se aktivně tvorby programu,
  • převzít inventář nutný k výkonu činnosti v táboře, řádně o něj pečovat a v pořádku jej vrátit,
  • chránit veškerý inventář a zařízení tábora před poškozením nebo zničením.

Hlavní vedoucí tábora

Požadavky na osobu hlavního vedoucího tábora

  • musí být starší 18 let (v případě táborů YMCA starší 21 let),
  • musí mít schopnost sestavit a vést pracovní tým,
  • musí mít praktické i teoretické znalosti práce s dětmi,
  • musí mít praxi v činnosti na táborech,
  • musí mít "osvědčení hlavního vedoucího" pokud tábor čerpá dotaci MŠMT ČR (v případě táborů YMCA musí mít osvědčení hlavní vedoucí KAŽDÉHO tábora YMCA).
  • schopnost empatie a asertivita jsou výhodou.
  • pro KČ YMCA: hlavním vedoucím ymkařského tábora může být pouze činný člen YMCA

Práva hlavního vedoucího tábora

  • podílet se na výběru vedoucích a pracovníků tábora,
  • odmítnout osobu, která není podle jeho názoru způsobilá po zdravotní, psychické nebo morální stránce svěřenou práci konat
  • organizovat chod tábora, řídit všechny vedoucí a pracovníky v táboře, včetně přidělení mimořádných úkolů, vyplývajících z naléhavé potřeby tábora,
  • podílet se na programu tábora,
  • spolu s hospodářem disponovat svěřenými finančními prostředky,
  • vyloučit z tábora osoby (účastníky i pracovníky), které narušují táborový řád nebo neplní své povinnosti.

Povinnosti hlavního vedoucího tábora

  • vést tým pracovníků tábora,
  • znát všechny právní a jiné předpisy pro výkon své funkce na táboře
  • dodržovat právní předpisy a kontrolovat v tomto směru všechny vedoucí a pracovníky tábora,
  • seznámit se včas s místem a vybavením tábora,
  • kontrolovat celkové zajištění zdravotnické péče,
  • kontrolovat hospodaření tábora a denní výkazy o spotřebě potravin,
  • dohlížet na chod programu a výchovné práce, činnost vedoucích dětí a dodržování pořádku a kázně
  • pečovat o zajištění bezpečnosti a zdraví všech účastníků tábora
  • zabezpečit řádné vedení potřebné dokumentace,
  • ohlásit pořadateli tábora závažné události, úrazy a onemocnění.

Zástupce hlavního vedoucího

Požadavky na osobu hlavního vedoucího tábora

  • musí být starší 18 let,
  • musí mít schopnost sestavit a vést pracovní tým,
  • musí mít praktické i teoretické znalosti práce s dětmi,
  • musí mít praxi v činnosti na táborech.
  • schopnost empatie a asertivita jsou výhodou.

Zástupce hlavního vedoucího se v průběhu tábora podílí s hlavním vedoucím na vedení celého tábora.

V nepřítomnosti hlavního vedoucího tábora přebírá jeho pravomoci, povinnosti a odpovědnost.

Hospodář tábora

Hospodář je odpovědný za nakládání s finančními prostředky a inventářem tábora.

Požadavky na osobu hospodáře tábora

  • musí být starší 18 let,
  • musí mít odborné předpoklady,
  • musí být bezúhonný,
  • musí mít organizační schopnosti.

Práva hospodáře

  • spolu s hlavním vedoucím tábora disponovat se svěřenými finančními prostředky pro provoz tábora.

Povinnosti hospodáře

  • znát a dodržovat hospodářské a finanční zásady pořadatele a obecně závazné předpisy a řídit se pokyny hlavního vedoucího tábora,
  • znát vyhlášku 106/2001 Sb.,
  • před zahájením tábora, v souladu s rozpočtem tábora, zajistit zásobování smlouvami s dodavateli, zajistit zásobení tábora na první dny,
  • vybavit se příslušnými tiskopisy, zejména pokladní knihou,
  • zajišťovat plynulé dodávky potravin, převzetí a skladování během tábora,
  • vést pravidelné přehledy o hospodaření a předkládat je hlavnímu vedoucímu tábora ke kontrole,
  • při ukončení tábora provést inventuru zásob a naložit s nimi podle pokynů hlavního vedoucího tábora,
  • při ukončení tábora uzavřít pokladní deník a zpracovat podklady k hodnocení hospodářského provozu tábora.

Zdravotník tábora

Účast zdravotníka na táboře je povinná. Musí být dosažitelný 24 hodin denně po celou dobu konání tábora. (Zák. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Za způsobilou se pro účely zákona 258/2000 Sb. považuje fyzická osoba:

  • která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta,
  • fyzická osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci,
  • a student oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku;

Náplň kursu první pomoci upravuje prováděcí právní předpis.

Povinnosti zdravotníka tábora

  • zajistit základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání tábora (od převzetí dětí od rodičů do jejich předání rodičům), doprovázet děti k lékaři popř. na odborná vyšetření
  • výskyt přenosných nemocí hlásit lékaři i KHS
  • účastnit se denního programu a zajišťovat dohled nad bezpečností, není-li vázán péčí o nemocné,
  • pečovat o nemocné na izolaci a provádět výměnu a manipulaci s infekčním prádlem
  • kontrolovat dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, výdej stravy a pitný režim
  • kontrolovat dodržování zásad osobní hygieny osobami činnými při stravování
  • kontrolovat zdravotní stav osob činných při stravování včetně dětí, které se podílejí na přípravě a výdeji stravy,
  • kontrolovat, zda všichni účastníci i pracovníci tábora splňují podmínky stanovené zákonem 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte - platí dva roky, "prohlášení o bezinfekčnosti" dítěte, zdravotní způsobilost fyzických osob činných na zotavovací akci - platí dva roky, splnění zvláštních předpisů u osob činných při stravování),
  • účastnit se sestavování jídelníčku,
  • účastnit se sestavování režimu dne,
  • provést výpisy z posudků zdravotní způsobilosti dětí a zdravotní způsobilosti fyzických osob činných na zotavovací akci a zdravotníka (ve výpisu uvede vždy jméno osoby, závěr posudku a záznam o tom, které zdravotnické zařízení posudek vydalo),
  • s obsahem zdravotní dokumentace účastníků a pracovníků seznámit hlavního vedoucího tábora a upozornit ho na zdravotní odchylky
  • s obsahem zdravotní dokumentace účastníků seznámit vedoucí dětí a upozornit je na zdravotní odchylky
  • vedení zdravotnického deníku a seznamu všech účastníků tábora,
  • převzít a zkontrolovat ošetřovnu a lékarničku a doplnit chybějící materiál a medikamenty - kontrola obsahu lékarničky by měla proběhnout bezprostředně před akcí,
  • informovat osoby, které mají dítě v péči o zdravotních potížích, které dítě v průběhu tábora prodělalo a o případném kontaktu s infekcí (patří sem i informace o případném přisátí klíštěte); doporučujeme použít připravený formulář,
  • zajistit, aby léky a zdravotnická dokumentace účastníků tábora byly umístěny tak, aby k nim neměly volný přístup děti ani jiné nepovolané osoby.

Vedoucí kuchyně

Požadavky na osobu vedoucího kuchyně

  • musí mít odborné znalosti o řádné a zdravé přípravě potravy ve společném stravování,
  • musí znát hygienické směrnice pro stravování v táborech,
  • musí si průběžné doplňovat a dodržovat znalosti nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činnosti epidemiologicky závažné podle prováděcího předpisu (viz níže).

Práva vedoucího kuchyně

  • požadovat řádné zásobování od hospodáře,
  • požadovat od provozovatele tábora řádné vybavení kuchyně a zabezpečení řádných hygienických podmínek pro přípravu stravy,
  • požadovat od vedoucích zajištění kázně v jídelně,
  • vyžadovat dostatek paliva a personální obsazení "služby v kuchyni" v případě, že se děti podílejí na přípravě stravy.

Povinosti vedoucího kuchyně

  • převzít před nástupem dětí do tábora kuchyň a zkontrolovat, zda je způsobilá k přípravě stravy dle příslušných předpisů,
  • dbát na správné technologické zpracování potravin a na konečnou úpravu stravy,
  • ve spolupráci s hospodářem a zdravotníkem sestavovat jídelníček a předkládat ho ke schválení hlavnímu vedoucímu tábora, dbát na zásady správné výživy, sytost a množství stravy a hospodárné vaření dle finančních limitů,
  • nedovolit přístup do kuchyně nepovolaným osobám a zvířatům, dodržovat zákaz kouření,
  • po skončení tábora předat kuchyni v řádném stavu a čistotě,
  • dodržovat všechny hygienické předpisy včetně zásad osobní hygieny.

Od 1. 7. 2023 již není potřeba, aby osoby starší 15 let, které se podílejí na přípravě jídla, měly potravinářský průkaz. 

Osoba, které se podílí na přípravě stravy, musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví. Tyto znalosti je oprávněn prověřit orgán ochrany veřejného zdraví (hygienik). Pokud kontrola zjistí, že tyto znalosti nemá, nemůže se podílet na přípravě stravy do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou Krajskou hygienickou stanicí. (KHS je povinna umožnit zkoušky do 15 dnů od podání žádosti. Tato skutečnost může ohrozit váš tábor.)

Pro výkon činností epidemiologicky závažných při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin a uvádění potravin do oběhu se stanoví tyto zásady osobní hygieny:

  • pečování o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou (například úklid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění si umýt ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího, popřípadě dezinfekčního prostředku,
  • nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru činnosti, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin a pokrmů. Udržování pracovního oděvu v čistotě a jeho vyměňování podle potřeby v průběhu směny. Při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty nebo při vyšším riziku kontaminace používání jednorázových ochranných rukavic a ústní roušky,
  • neopouštění provozovny v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvi,
  • vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování (například kouření, úpravy vlasů a nehtů),
  • zajištění péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování, na rukou nenosit ozdobné předměty a
  • ukládání použitého pracovního oděvu, jakož i občanského oděvu na místo k tomu vyčleněné; ukládání pracovního oděvu a občanského oděvu odděleně.

Vedoucí

Požadavky na osobu vedoucího dětí

  • musí být starší 18 let,
  • musí mít osobní a odborné předpoklady pro práci s dětmi.

Práva vedoucích dětí

  • v souladu s řádem táborů YMCA a táborovým řádem, podle pokynů hlavního vedoucího tábora pracovat samostatně se svěřenou skupinou dětí,
  • řídit přiděleného praktikanta,
  • účastnit se porad vedení tábora, vznášet náměty a připomínky k chodu tábora,
  • na vytvoření materiálních podmínek nutných k výkonu své práce na táboře.

Povinnosti vedoucího dětí

  • osobním příkladem a dodržováním všech zásad být vzorem pro účastníky tábora,
  • řádně připravit přidělenou část výchovného programu,
  • řídit se pokyny vedení tábora (hlavního vedoucího tábora a jeho zástupce, hospodáře a zdravotníka),
  • nenechat svěřené děti bez dohledu, dbát soustavně o jejich bezpečnost a zdraví zejména mimo tábor a při koupání, nehody, úrazy nebo onemocnění ihned hlásit zdravotníkovi tábora, mít přehled o zdravotním stavu dětí,
  • pečovat o přátelské vztahy, kázeň, pořádek mezi dětmi,
  • dbát na citlivý a individuální přístup k dětem, vzbudit jejich zájem a pomáhat jim v nesnázích,
  • zajistit osobní hygienu dětí i čistotu místa pobytu, šetření majetku a péči o svěřený inventář.

Praktikant

Praktikant nevykonává v táboře samostatnou práci, ale pracuje pod dohledem a na odpovědnost vedoucího dětí, ke kterému je přidělen.

Smyslem jejich přijetí na tábor je hlavně výchova budoucích vedoucích dětí.

Minimálním věkem praktikanta je 16 let.

Praktikant má právo účastnit se na programu tábora a podílet se na jeho přípravě.

Praktikant je povinen zachovávat táborový řád a aktivně plnit všechny úkoly, které mu přidělí vedení tábora nebo vedoucí dětí.

Víte že...?

Víte že...?

V Paláci YMCA najdete také klopenou běžeckou dráhu. Jde o středoevropský unikát s původním povrchem z roku 1928.  (Více...)