Právní předpisy

p

Zajištění povinnosti při činnosti s dětmi a mládeží

Které předpisy se vztahují na zajištění činnosti s dětmi a mládeží?

Povinnosti vůči státu – Zajištění organizace spolku

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Nařízení GDPR 679/2016.

Povinnosti vůči státu – Finanční řízení spolku

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti vůči státu – Dobrovolníci

  • Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů -

pozor na definici dobrovolnické služby podle tohoto zákona – nejedná se o ni, je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru – tedy nevztahuje se na organizace, kde jsou dobrovolníky členové této organizace!!!

Povinnosti pořádající osoby – zajistit aktivity s dětmi a mládeží

Bezpečnost práce s kolektivy dětí a mládeže a jejich ochrana před škodlivými vlivy v oblasti dobrovolné organizované i neorganizované činnosti vycházejí ze základních lidských hodnot, které jsou vyjádřeny v mnoha právních pramenech:

  • Deklarace práv dítěte (schválena Valným shromážděním OSN v roce 1959)
  • Úmluva o právech dítěte
  • Všeobecná deklarace lidských práv (schválena Valným shromážděním OSN v roce 1948) – nemá závaznost právního předpisu, ale velký význam má Listina základních práv a svobod
  • Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a další.

Jednotná právní úprava práce s kolektivy dětí a mládeže v současné době neexistuje. Kromě Občanského zákoníku se jedná a následující předpisy:

  • Zákon č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

 

Závazné předpisy upravující konkrétní činnosti

 Požární ochrana a silniční provoz:

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na něj navazující vyhlášky a další předpisy

Pobyt přírodě:

  • Zákon č. 289/1995 Sb., Lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 Bezpečnost:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  • Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a související předpisy
  • Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a navazující předpisy

 

Dokumentace tábora

Dokumentace tábora je v době přípravy a průběhu tábora uložena u vedení tábora. Po skončení se ukládá u provozovatele po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Seznamy dětí, vedoucích a pracovníků

Obsahují minimálně jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

Přihlášky dětí s podpisem rodičů

Jsou smlouvou mezi účastníkem tábora resp. jeho zákonným zástupcem o zajištění služeb a jejich řádném zaplacení. Ukládá se 5 let po skončení tábora.

Hospodářská dokumentace

Ukládá se 5 let po skončení tábora:

  • peněžní kniha tábora,
  • prvotní doklady o příjmech a vydáních,
  • doklady evidující nakoupené, skladované a vydané potraviny,
  • denní jídelníčky,
  • příkazní smlouvy (Smlouvy dobrovolníka),
  • dohody o provedení práce,
  • dohodu o použití soukromého motorového vozidla pro tábor s knihou jízd
  • dohody o hmotné odpovědnosti,
  • smlouva o pronájmu pozemku nebo objektu,
  • soupis táborového inventáře,
  • oznámení místnímu úřadu o konání tábora.

Zdravotní dokumentace

Ukládá se 6 měsíců po skončení tábora.

  • ohlášení tábora u orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienik),
  • výsledky rozboru vody, není-li tábor zásobován z veřejného zdroje,
  • nástupní list dítěte do tábora,
  • nástupní list vedoucího a pracovníka tábora,
  • zdravotnický deník se seznamem osob přítomných na táboře,
  • doklad o kvalifikaci zdravotníka (ukládá se kopie),
  • zápis o instruktáži vedoucích a pracovníků v táboře o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásadách požární ochrany, hygieny provozu tábora a poskytování první pomoci,
  • jídelníčky podle skutečného stavu.

Pořadatel tábora může s přihlédnutím ke specifikaci konkrétního tábora rozhodnout o zařazení dalších dokumentů potřebných k zabezpečení přípravy a chodu tábora mezi povinnou dokumentaci.

Pojištění

Česká rada dětí a mládeže zajišťuje v rámci svých služeb členským sdružením několik pojistných smluv. Jedná se o:

  • úrazové pojištění
  • cestovní pojištění
  • pojištění odpovědnosti za škodu

Členové YMCA v ČR získají bližší informace, znění pojistných smluv, formuláře a pokyny k uplatnění pojistné události získáte na YMCA v ČR - ústředí.

 

 

Víte že...?

Víte že...?

V Paláci YMCA najdete také klopenou běžeckou dráhu. Jde o středoevropský unikát s původním povrchem z roku 1928.  (Více...)